Baner Będzin - strona główna
logo
eko dom - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. na terenie miasta Będzina obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast od 1 lutego 2016 roku systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tj. sklepy, szkoły, firmy, zakłady pracy, placówki oświatowe, budynki użyteczności publicznej, banki itp., z wyłączeniem cmentarzy)

Wybrana przez gminę w drodze przetargu firma odbierać będzie z nieruchomości na terenie miasta odpady komunalne zmieszane oraz segregowane.

Dlatego też właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Na terenie każdej nieruchomości powinien znajdować się pojemnik na odpady zmieszane komunalne oraz przy zadeklarowanej selektywnej zbiórce, odpowiednie pojemniki lub worki. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną nieodpłatnie dostarczone mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Natomiast pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych właściciele nieruchomości zabezpieczają poprzez zakup takich pojemników lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości pozostających w zarządzie lub administracji obowiązek spoczywa na zarządcy.

Miasto Będzin zobowiązane jest do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości na terenie Miasta Będzina.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to konsekwencja unijnych wymagań, do których musi dostosować się cała Polska. W ustawie określone zostały poziomy recyklingu (odzysku) i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ponadto ustawa zobowiązuje gminy do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. W przypadku nieosiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu (odzysku) i ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ustawodawca przewidział kary obciążające budżet gminy.

Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby każdy mieszkaniec naszego miasta miał świadomość tego, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest bardzo ważna w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbierając selektywnie odpady komunalne właściciel nieruchomości zapłaci mniej. Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Wówczas prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się

Strony w dziale - Gospodarka odpadami

Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna