Baner Będzin - strona główna
logo

Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Będzinie

Wymiana źródła ciepła – refundacja kosztów do 100% z Unii Europejskiej! Nabór na listę podstawową do projektu zamknięty!

 


Dla osób z ograniczeniem w dostępie do Internetu istnieje możliwość telefonicznego wypełnienia wniosku pod numerem: 570 706 057 


Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT czego wynikiem jest otrzymanie przez Miasto Będzin dofinansowania dla projektu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”.

W związku z powyższym, osoby zakwalifikowane na ostateczną listę grantobiorców proszone są o kontakt celem podpisania umowy Grantobiorcy.

W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 570 706 057.

W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem okres kwalifikowalności wydatków liczy się od podpisania umowy o powierzenie grantu do 30.09.2022 r.

Rozliczenie wydatków w ramach umów grantowych będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Będzin a Zarządem Województwa Śląskiego.


AKTUALNOŚCI

Osoby zakwalifikowane na ostateczną listę grantobiorców przed rozpoczęciem prac zobowiązane są do podpisania umowy z Miastem Będzin.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem okres kwalifikowalności wydatków liczy się od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

W sprawie podpisania umowy prosimy o wcześniejsze umówienie się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 570 706 057.

W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym.


Lista potencjalnych grantobiorców - po ocenie formalnej

Lista potencjalnych grantobiorców - po ocenie merytoryczno-technicznej

Audytorzy energetyczni będą się kontaktowali z Państwem telefonicznie celem uzgodnienia terminu przeprowadzenia audytu.


UWAGA! Termin naboru wniosków do projektu został wydłużony do 11 maja 2020 r.

W związku z powyższym zmianie uległ również termin ogłoszenia „ostatecznej listy potencjalnych grantobiorców” oraz okres kwalifikowalności wydatków, który po zmianie rozpoczyna się od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu, która najwcześniej będzie mogła być podpisana 16.06 2020 r. do 30.09.2022 r. 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem uczestnictwa w projekcie.

AKTUALNY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


W  związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zaplanowane spotkania informacyjne w sprawie projektu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” nie odbędą się w zaplanowanych terminach

Uprzejmie prosimy  o zapoznanie się prezentacją na temat planowanego przez Miasto Będzin projektu, a  uwagi odnośnie zasad i naboru oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres: ekogranty@um.bedzin.pl lub telefonicznie pod nr tel. 570 706 057.

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Miasto Będzin zamierza aplikować w ramach naboru RPO WSL 2014-2020 o środki na projekt pn.: „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”

Mieszkańcy Będzina będą mogli skorzystać z możliwości wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z elementami systemu grzewczego oraz OZE (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne).

UWAGA: W ramach projektu nie ma możliwości skorzystania z dotacji wyłącznie do montażu instalacji OZE.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej tzn. refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Opis alternatywny infografiki

Ekogranty

Możliwe jest wsparcie budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadzona zostanie termomodernizacja lub budynków, w których termomodernizacja została już wykonana.

Za wykonaną termomodernizację uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W (wyliczone przed wymianą/modernizacją kotła) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W <150kWh/(m2xrok).

Projektem zostanie objętych 100 nieruchomości spełniających warunki udziału w projekcie.

Opis alternatywny plakatu

Plakat informujący o dofinansowaniach na tle pejzażu miejskiego

W przypadku budynków zabytkowych/historycznych (objętych ochroną konserwatora zabytków), w których z uwagi na ograniczenia konserwatorskie nie było możliwości przeprowadzenia pełnego zakresu termomodernizacji, wymiana źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą jest możliwe w obiektach, w których zrealizowany jest przynajmniej minimalny zakres termomodernizacji: wymiana okien na podwójne/potrójne (dwuszybowe/trzyszybowe), ocieplenie dachu oraz wewnętrzna wentylacja z odzyskiem ciepła (wszystkie trzy elementy są wymagane). Ww. przegrody zewnętrzne powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej obowiązujące przynajmniej dla roku 2014, zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz. 926).

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna