Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Wydziały

 • Wydział Inwestycji

pokój 221, II piętro
Naczelnik Wydziału:  Mirosław Leśniewski
tel bezp. 32 267-91-64
e-mail: inwestycje@um.bedzin.pl (sprawy dotyczące inwestycji)
rozwoj@um.bedzin.pl (sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego)

Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

 1. Opracowywanie materiałów programowych niezbędnych do określania strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju Gminy.
 2. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Współdziałanie i koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej kraju.
 5. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 6. Prowadzenie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno-gospodarczej Gminy.
 7. Opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem Gminy, a zwłaszcza na inwestycje prowadzone na jej terenie.
 8. Gromadzenie ofert inwestycyjnych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami.
 9. Wydawanie opinii, zaświadczeń i informacji na podstawie aktów prawa miejscowego (w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany).
 10. Nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowywaniem projektów uchwał w tej sprawie.
 11. Prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 12. Przedkładanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników.
 13. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni.
 14. Wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na wprowadzanie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
 16. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane dla zadań ujętych w budżecie Wydziału.
 17. Nadzór nad realizacją umów na prace projektowe dla zadań ujętych w budżecie Wydziału.
 18. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego.
 19. Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji i prac remontowych realizowanych przez Wydział oraz przekazywanie obiektów użytkownikom.
 20. Rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych inwestycji.
 21. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót.
 22. Współdziałanie w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 23. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.


 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pokój 224, II piętro
tel. 32 267-91-56

Referat Gospodarki Odpadami pokoj 127, II piętro tył
tel. 32 267-91-20

e-mail: ekologia@um.bedzin.pl
odpady@um.bedzin.pl

 1. Opracowywanie i realizowanie:
  • Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina,
  • Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Będzin.
 2. Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu.
 3. Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 4. Prawna ochrona drzew i krzewów.
 5. Ochrona powierzchni ziemi.
 6. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i łowiectwem.
 8. Pielęgnacja lasów komunalnych.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych Przedsięwzięć.
 10. Prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektromagnetycznymi.
 11. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 12. Bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą.
 13. Kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej.
 14. Utrzymanie placów zabaw.
 15. Utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie prowadzenia ogródków działkowych.
 16. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
 17. Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
 18.  Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami.
 19. Prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 20. Ewidencja rodzaju, ilości i miejsc występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest (inwentaryzacja zastosowanych wyrobów zawierających azbest) i innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska. Prowadzenie internetowej bazy azbestowej WBDA.
 21. Przygotowywanie opinii dotyczących zatwierdzenia Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 22. Przygotowywanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
 23. Przygotowywanie opinii w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz w sprawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów.
 24. Prowadzenie postępowań w celu nakazania, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 25. Zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi.
 26. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
 27. Realizacja zadania p.n. „Finansowanie demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych”.
 28. Przygotowanie i zatwierdzenie Regulaminu demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na terenie miasta Będzina.
 29. Realizacja i aktualizacja „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina”.
 30. Prowadzenie spraw dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Będzina.
 31. Obowiązek sprawozdawczy oraz ewidencyjny wynikający z ustawy dotyczący rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę i przekazanych do odzysku i recyklingu.
 32. Ewidencja znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 33. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 34. Prowadzenie ewidencji dotyczących zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.
 35. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 36. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina”.
 37. Nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą.
 38. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazujących wykonanie obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy oraz urządzenia służące do zbierania odpadów.
 39. Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 40. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, w której zostanie określony dla właściciela nieruchomości obowiązek  uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku usługi zleconej
  przez gminę.
 41. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 42. Prowadzenie czynności kontrolnych działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwolenizezwoleniem.
 43. Realizacja zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina.
 44. Prowadzenie spraw dot. udzielenia dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 45. Wykonywanie innych zadań zgodnie właściwością rzeczową Referatu.

 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej:

pokoje 6-10, tył parter
Naczelnik Wydziału: Anna Kulińska-Gaj
tel. bezp. 32 267-92-29
e-mail: rgl@um.bedzin.pl


Do zakresu rzeczowego referatu należy w szczególności:

 1. ustalanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 2. koordynacja zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi własności gminy, w tym współpraca z zarządcami nieruchomościami,
 3. rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych i wydawanie skierowań do podpisywania umów najmu,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych wynikających z sądowych wyroków eksmisyjnych,
 5. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub w oddanie wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu na rzecz najemców,
 6. gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy,
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w tym reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 8. rozpatrywanie wniosków lokatorów związanych z regulowaniem należności za najem lokali (umorzenia zaległości czynszowych, opłat, itp.)
 9. rozpatrywanie wniosków lokatorów w sprawach stanu technicznego lokali,
 10. przygotowywanie wniosków o oddłużenie hipotek nieruchomości obciążonych uprzednio z tytułu wykonywania remontów kapitalnych,
 11. typowanie budynków komunalnych do wyburzeń,
 12. przygotowywanie deklaracji podatkowych obejmujących nieruchomości gminy, na podstawie informacji przekazywanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
 13. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową referatu.


 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój 107, 109, 113, I piętro
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Oleksiak
tel. bezp. 32 267-91-50
e-mail: gn@um.bedzin.pl


Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

 1. Sprzedaż, nabywanie i przejmowanie nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych.
 2. Przygotowywanie nieruchomości do obrotu prawnego poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych oraz zlecanie wykonywania szacunków nieruchomości.
 3. Ustalanie i aktualizacja opłat adiacenckich i opłat rocznych.
 4. Oddawanie gruntu w najem, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.
 5. Prowadzenie postępowań w zakresie uwłaszczenia pracowniczych ogródków działkowych oraz zabezpieczenia gruntów dla ogrodów działkowych z zasobu mienia komunalnego.
 6. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom.
 7. Aktualizacja map mienia komunalnego.
 8. Prowadzenie postępowań o rozgraniczeniu lub podziale nieruchomości z wniosku osób fizycznych i prawnych oraz Urzędu.
 9. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.


 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej

pokój 5, 5a, parter
Zastępca Naczelnika Wydziału: Agata Wyderka-Pietrzyk
tel. bezp. 32 267-92-46

 • Dzialalnośc Gospodarcza

pokój 30, parter, tel. 32 267-91-28


Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

 1. Kształtowanie miejskiej polityki przeciwdziałania alkoholizmowi.
 2. Opracowywanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w tym opracowanie i realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu zdrowia, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym opracowanie, monitoring i ewaluacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny.
 8. Podejmowanie zadań w zakresie zapewnienia niezbędnej pomocy osobom bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.
 9. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Będzin.
 10. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy z obszaru pomocy społecznej tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem Pomocy Społecznej i Miejską Świetlicą Środowiskową.
 11. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, w tym:
  przetwarzanie na formę elektroniczną wniosków CEiDG i przesyłanie do Ministerstwa Gospodarki,
  udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  przygotowywanie zezwoleń, decyzji odmownych, decyzji w sprawie cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, w tym:
  przyjmowanie wniosków i dokumentów o przyznaniu dodatków mieszkaniowych,
  wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania, odmowy przyznania i wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych,
  sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków, wnioskodawców i do budżetu miasta,
  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych, w tym:
  przyjmowanie wniosków i dokumentów o przyznaniu dodatku energetycznego,
  wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania lub odmowy przyznania dodatku energetycznego,
  sporządzanie list wypłat do budżetu miasta i przygotowanie wypłaty dla wnioskodawców.
 15. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

 • Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności:

pok. 27, parter
Naczelnik Wydziału – Aleksandra Hałan,
tel. 32 267-91-25
adres e-mail – wso@um.bedzin.pl.

Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

 • w zakresie ewidencji ludności:
 1. prowadzenie Rejestru Mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców – rejestracja zgłoszeń zameldowania, wymeldowania i wyjazdu za granicę,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej,
 3. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców,
 4. udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców - i wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych.
 • w zakresie dowodów osobistych
 1. prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych - przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
 2. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 4. prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
 5. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 6. udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • w zakresie spraw obywatelskich
 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach:
  • zgromadzeń,
  • zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej na obszarze miasta,
 2. prowadzenie spraw repatriantów.
 • w zakresie wyborów i referendów
 1. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, rozpatrywanie wniosków o dopisaniu do rejestru wyborców,
 2. zadania związane z organizacją, przeprowadzeniem wyborów i referendów na obszarze gminy oraz zabezpieczeniem obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnej komisji wyborczej, w tym możliwości wykorzystania techniki elektronicznej,
 3. sporządzanie spisów wyborców oraz ich aktualizacja,
 4. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 5. rozpatrywanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców.
 •  w zakresie spraw wojskowych:
 1. przygotowanie dokumentacji do rejestracji obywateli polskich, którzy ukończyli osiemnaście lat życia,
 2. współudział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu, udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 3. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o wypłaceniu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
 4. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 5. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o pokryciu należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych odbywających służbę wojskową,
 6. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 • Wydział Oświaty

p. 215, 216 II piętro
Naczelnik Wydziału: Roman Goczoł
tel. bezp. 32 267-92-10, 267-91-76, 267-91-21

e-mail : wydzial.edukacji@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich przedszkoli, szkół podstawowych,gimnazjów i żłobków.
 2. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym, nauczaniem i indywidualnym, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i rewalidacyjnymi.
 3. Kontrola i egzekucja spełnienia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
 4. Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie.
 5. Przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz żłobków.
 6. Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz prowadzenie innych spraw kadrowych jednostek oświatowych.
 7. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom.
 9. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz ewidencji wydanych aktów mianowania
 10. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Będzina.
 11. Przygotowywanie projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej.
 12. Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych.
 13. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium i zasiłku szkolnego. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów oraz rozliczanie dotacji rządowych na ten cel.
 14. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania przez miasto kształcenia pracowników młodocianych.
 15. Koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie gromadzenia danych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej (SIO), prowadzenie zbiorów z baz danych.
 16. Współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków oraz koordynacja zadań w zakresie planowania budżetu, wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych, finansowania realizowanych zadań, planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów oświatowych i żłobków, wzbogacania procesu dydaktyczno -  wychowawczego.
 17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykorzystania środków na inwestycje oświatowe.
 18. Realizacja zadań związanych z dotacjami dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom.
 19. Współdziałanie z Wydziałem Księgowo-Budżetowym z zakresie realizacji zadań finansowych.
 20. Współdziałanie z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych przez Wydział zadań.
 21. Obsługa zadań finansowych realizowanych przez Wydział.
 22. Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
 23. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.
 24. Organizowanie zadań z zakresu naboru, służby przygotowawczej i ślubowania dla dyrektorów placówek oświatowych  zatrudnionych w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych.

 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

pokój 112, 117, I piętro
Naczelnik Wydziału: Kamil Kowal
tel. bezp. 32 267-91-32
e-mail: promocja@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 • W zakresie promocji:
 1. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
 2. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjnych, w tym: monitorowanie ich realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie określonego zadania,
 3. współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym: samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie promocji,
 4. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
 5. organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),
 6. tworzenie bazy danych niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych,
 7. realizowanie projektów wydawniczych.
 • Realizowanie zadań związanych z całokształtem komunikacji społecznej i PR, w tym m. in.:
 1. przygotowywanie informacji, komunikatów, serwisów informacyjnych na potrzeby mediów,
 2. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie i gminie, rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,
 3. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, lokalnymi podmiotami i instytucjami,
 4. doskonalenie metod i narzędzi związanych z kreowaniem wizerunku Urzędu,
 5. utrzymywanie i doskonalenie współpracy z przedstawicielami mediów,
 6. wykorzystywanie technik przekazu elektronicznego, w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych i dystrybuowanie informacji),
 7. organizowanie spotkań dziennikarskich,
 8. nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kultury w Będzinie w zakresie organizacyjnym, finansowym i merytorycznym związanym z samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”.
 • W zakresie kultury:
 1. opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja,
 2. koordynacja działalności miejskich instytucji kultury,3) udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury,
 3. współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe,
 4. współorganizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi,
 5. współpraca z twórcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej,
 6. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród wyróżnień Miasta Będzina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 7. prowadzenie ewidencji opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie nowych kart, uaktualnianie istniejących),
 8. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 9. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie Gminy,
 10. wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
 • W zakresie sportu:
 1. Ddbałość o rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną.
 3. Dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka.
 4. Propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego.
 5. Współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 6. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych.
 7. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia.
 8. Nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery kultury, sportu, kultury fizycznej i turystyki z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”.
 9. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

 • Samodzielne stanowisko ds. Audytu:

pokój 205, II piętro
tel. wew. 32 267-91-94

Audytor Wewnętrzny dokonuje oceny i bada adekwatność i skuteczność systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań, a w szczególności:

 1. dokonuje oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
 2. dokonuje oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
 3. dokonuje oceny wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 4. identyfikuje i analizuje ryzyko związane z działalnością jednostki, a w szczególności ocenia efektywność zarządzania ryzykiem oraz ocenia system kontroli zarządczej,
 5. wyraża opinie na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych,
 6. dostarcza Prezydentowi, opierając się na ocenie systemu kontroli zarządczej, racjonalne zapewnienie, że jednostka działa prawidłowo,
 7. składa sprawozdania z poczynionych ustaleń oraz tam, gdzie jest to właściwe, przedstawia uwagi i wnioski dotyczące poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze,
 8. przedstawia Prezydentowi:
  sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku,
  plan audytu na rok następny, do końca grudnia każdego roku.

Audytor Wewnętrzny wspiera Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań, przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy przede wszystkim adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Szczegółowo realizację czynności audytowych określają procedury wewnętrzne.


 • Wydział Organizacyjny

pokój 1, 2, niski parter; tel/fax +48 32 267-91-24, +48 32 267-70-41 do 44
wew. 243, 226 - kadry, 228 - kancelaria,
100, 101 - centrala,
157,144 - archiwum/magazyn,
244 - konserwatorzy, 105 - zaopatrzenie,

pokój nr 102, I piętro tel. +48 32 267-91-12; +48 32 267-92-25, +48 32 267-70-41 do 44 wew. 112, 225


e-mail: organizacyjny@um.bedzin.pl, administracja@um.bedzin.pl


Zastępca Naczelnika Wydziału: Beata Świgoń
pokój nr 102, I piętro, tel. 32 267-92-25


Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 • W zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:
 1. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 2. koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski posłów i senatorów,
 3. prowadzenie i organizacja spraw związanych z przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Prezydenta i Wiceprezydentów,
 4. obsługa sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów,
 5. ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
 6. współudział w organizowaniu referendów i wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, ławników, do organów samorządu terytorialnego, jak również współudział w przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
 7. obsługa techniczna i organizacyjna narad Prezydenta,
 8. prowadzenie zbioru protokołów, zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli organów zewnętrznych.
 • W zakresie spraw osobowych:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,
 2. sporządzanie analiz kadrowych, prognoz zatrudnienia i sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnymi,
 3. organizowanie przeglądów kadrowych oraz naborów na stanowiska urzędnicze i konkursów na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych,
 4. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Urzędzie,
 5. kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, w tym ewidencja absencji chorobowej,
 6. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu,
 7. archiwizacja dokumentacji osobowej byłych pracowników Urzędu,
 8. prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż.,
 9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie, w tym pozyskiwanie informacji o stanie bezrobocia w Gminie,
 10. realizacja zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
 11. prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń oraz przygotowania delegacji dla pracowników urzędu,
 12. przygotowanie dokumentacji dotyczącej ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
 13. przygotowanie umów cywilnoprawnych.
 • W zakresie obsługi technicznej Urzędu:
 1. obsługa centrali telefonicznej, czuwanie nad funkcjonowaniem numerów abonenckich centrali oraz bieżąca ich kontrola,
 2. planowanie usług i prac remontowych,
 3. drobne remonty pomieszczeń Urzędu oraz naprawy sprzętu biurowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych położonych w budynku Urzędu,
 5. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu,
 6. prowadzenie rejestru urządzeń pomiarowych,
 7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu biurowego oraz nadzór nad zużywanymi materiałami w tym zakresie,
 8. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
 9. prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonywanie zakupów w tym zakresie,
 10. prowadzenie szczegółowej ewidencji korespondencji przychodzącej z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz ewidencjonowanie i frankowanie,
 11. obsługa stanowisk biura obsługi oraz przyjmowanie korespondencji.

Prowadzenie archiwum zakładowego.
Obsługa informatyczna Urzędu.
Obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu.
Współdziałanie z podmiotem zewnętrznym sprawującym obsługę prawną Urzędu.
Prowadzenie repertorium spraw sądowych i rejestru opinii prawnych oraz bieżąca obsługa kancelaryjna spraw sądowych.


Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.


 • Referat Informatyki

pokój 113, II piętro
tel. 32 267-91-47

Do zakresu rzeczowego Referatu Informatyki należy w szczególności:

 1. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną urzędu.
 2. Zarządzanie zintegrowanym systemem informatycznym powstałym w ramach projektu "e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych".
 3. Zarządzanie kontami jak i uprawnieniami użytkowników oraz konfiguracja systemów.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu informatyki, e - administracji i komputeryzacji urzędu.
 5. Zarządzanie funkcjonowaniem i kontrolą legalności oprogramowania urzędu.
 6. Zarządzanie wdrażaniem i funkcjonowaniem polityk bezpieczeństwa w systemach informatycznych.
 7. Administracja oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie baz danych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji zakupów związanych z informatyzacją urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 9. Nadzór nad ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.
 10. Realizacja obowiązków Administratora Systemów Informatycznych (ASI).
 11. Administrowanie zasobami sieciowymi i bazami danych urzędu.
 12. Prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie technicznym.
 13. Nadzór nad ewidencją ilościowo-wartościową sprzętu i sieci teleinformatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Informatyczna obsługa referendów i wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz do organów samorządu terytorialnego.
 15. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.


 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych:

pokój 201, II piętro

Kierownik Biura: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Jacek Trześniewski

tel. 32  267-92-08, 32 267-91-80

e-mail: boin@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Biura należy w szczególności:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie oraz udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
 2. Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
 3. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec osób zajmujących stanowiska w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
 4. Prowadzenie kancelarii niejawnej w Urzędzie, właściwe rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym.
 5. Kontrolowanie stanu zabezpieczeń informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
 6. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Prezydenta przez pracowników samorządowych gminy.
 7. Nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne i dane osobowe.
 8. Wykonywanie zadań związanych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 9. Koordynowanie udostępniania informacji publicznych na wniosek przez komórki organizacyjne Urzędu.
 10. Organizowanie niszczenia przeznaczonych do likwidacji dokumentów urzędowych kategorii B i Bc zawierających informacje prawnie chronione.
 11. Zapewnienie technicznej ochrony obiektów Urzędu poprzez stosowanie zabezpieczeń w formie systemów alarmowych – antywłamaniowych, elektronicznej kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego obiektu.
 12. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej obiektu Urzędu.
 13. Opracowanie dokumentacji określającej sposób realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej i technicznej budynku Urzędu.
 14. Wydawanie uprawnień dostępowych do systemów teleinformatycznych Urzędu.
 15. Zapewnienie funkcjonowania teleinformatycznego biuletynu informacji publicznej.
 16. Wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem rzeczowym Biura.

 • Biuro Zarządzania Kryzysowego:

pokój 34, parter
Kierownik: Mirosław Krycia
tel. bezp. 32 267-92-49
e-mail: wzk@um.bedzin.pl

ODP- Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta
tel. fax. 267-37-16, tel. 32 267-92-19

Do zakresu rzeczowego Biura w szczególności należy:

 1. Koordynacja działalności w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej leżących w gestii Prezydenta jako szefa obrony cywilnej miasta, realizowanych w instytucjach, u przedsiębiorców, społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy oraz kontrolowanie realizacji ustalonych zadań.
 2. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, z formacjami ochronnymi, z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej i Strażą Miejską.
 3. Koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Koordynowanie przygotowań obronnych miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 5. Prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony.
 6. Zorganizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 7. Organizowanie szkoleń w dziedzinie obronności.
 8. Koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy.
 9. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 10. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.
 11. Organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej.
 12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
 13. Realizacja spraw związanych z opracowaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 14. Koordynacja zadań z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
 15. Prowadzenie Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta zwanego „ODP”, w ramach:
  • 1) zarządzania kryzysowego, poprzez:
  a) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne i realizującymi monitoring środowiska,
  b) zapewnienie gotowości działania systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  c) alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie przepływu informacji oraz dokumentowanie prowadzonych czynności,
  d) realizacje zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  • 2) ochrony fizycznej, poprzez:
   a) zapewnienie całodobowej ochrony budynku,
   b) dozorowanie i obsługa technicznych systemów alarmowych – antywłamaniowych i monitoringu wizyjnego budynku.
  16.Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Biura.

 • Biuro Zamówień Publicznych

pokój 115, I piętro
Kierownik: Joanna Tomasik
tel. bezp. 32 267-92-38, fax 32 267-91-34
e-mail: wim@um.bedzin.pl
przetargi@um.bedzin.pl


Do zakresu rzeczowego Biura należy w szczególności:

 1. Koordynacja zadań związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie postępowania dotyczącego zamówień publicznych.
 3. Wnioskowanie do Prezydenta o powołanie komisji przetargowej.
 4. Udział w pracach komisji przetargowych.
 5. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów przetargowych.
 6. Udostępnianie dokumentów przetargowych.
 7. Prowadzenie rejestru dokumentacji zamówień publicznych umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych i umów zawartych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Biura.

 • Urząd Stanu Cywilnego:

pokój 11, 13,  parter
Kierownik: Urszula Domańska
tel. 32 267-91-30, fax 32 267-92-40
e-mail: usc@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. Rejestracja zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o:
  1) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2) wstąpieniu w związek małżeński,
  3) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  4) uznaniu dziecka,
  5) nadaniu nazwiska dziecku męża matki,
  6) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa.
 3. Zmiana imion i nazwisk, ustalanie pisowni nazwiska i imienia.
 4. Prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie oraz konserwacja ksiąg wieczystych stanu cywilnego.
 5. Organizowanie uroczystości związanych z setną i więcej rocznicą urodzin oraz 50-leciem, 60-leciem i 65-leciem pożycia małżeńskiego.
 6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Urzędu Stanu Cywilnego


 • Straż Miejska


Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
Komendant: Ireneusz Błach
tel. bezp. 32 710-46-90, tel./fax 32 710-46-88, tel. kom. 517-493-208
e-mail: straz.miejska@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Straży Miejskiej w szczególności należy:

 1. Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie o uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
 8. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie Gminy.
 9. Informowanie o zauważonych awariach w sieciach: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania.
 10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 11. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Straży Miejskiej.

 • Biuro Rady Miejskiej

Kierownik Biura: Tomasz Derda
pokój 34-36, parter
tel. bezp. 32 267-91-35, 32 267-91-84
e-mail: biuro.rady@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Biura należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie obrad sesji Rady:
  1) kompletowanie i przekazywanie radnym i osobom zaproszonym materiałów oraz projektów uchwał będących przedmiotem obrad,
  2) obsługa organizacyjna posiedzeń,
  3) prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz korespondencji z tym związanej i kontrolowanie stopnia ich realizacji,
  4) sporządzanie protokołów z sesji Rady,
 2. Wykonywanie czynności organizacyjno-biurowych zapewniających właściwą pracę komisji Rady w tym:
  1) techniczne przygotowanie posiedzeń komisji,
  2) obsługa posiedzeń komisji,
  3) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
  4) prowadzenie dokumentacji pracy komisji.
 3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz archiwizacja uchwał Rady.
 4. Organizacja wyborów ławników.
 5. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Biura.

 • Wydział Księgowo - Budżetowy

Skarbnik: Anna Pawęzowska
tel. 32 267-91-11

Kierownik Referatu Finansowego
Beata Wiśniewska
tel. 32 267-91-10

Kierownik Referatu Budżetu
Iwona Rak
tel. 32 267 92 02

Kierownik Referatu Podatków i Windykacji
Anna Filik
tel. 32 267-91-45


e-mail: podatki@um.bedzin.pl
e-mail: wbm@um.bedzin.pl

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 • I Referat Budżetu.

Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:

 1. Nadzór i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu.
 2. Kalkulowanie dochodów ujmowanych w projekcie budżetu w oparciu o propozycje składane przez komórki organizacyjne oraz wskaźniki z lat ubiegłych i informacje dotyczące planowanych dotacji celowych.
 3. Opracowywanie zestawień wydatków budżetu Gminy z uwzględnieniem potrzeb składanych przez komórki organizacyjne.
 4. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych do realizacji Gminie oraz wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego.
 5. Sporządzanie układu wykonawczego stanowiącego szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Gminy zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej.
 6. Monitorowanie przebiegu wykonania budżetu.
 7. Nadzorowanie procesów dotyczących zaciągania i spłaty zobowiązań z zakresu długu publicznego Gminy.
 8. Rozliczanie dotacji otrzymanych z komórek sektora finansów publicznych.
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych organu.
 10. Współpraca z bankiem w zakresie prowadzenia rachunku podstawowego budżetu miasta oraz przekazywanie środków finansowych budżetu gminy na rachunki wydatków jednostek organizacyjnych samodzielnie realizujących zadania budżetu.
 11. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z realizacji budżetu gminy:
  1) miesięcznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków,
  2) kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej i organów administracji rządowej.
 12. Zbiorcze sporządzanie sprawozdań finansowych:
  1) bilansu oraz skonsolidowanego bilansu gminy,
  2) rachunku zysków i strat,
  3) zestawienia zmian funduszu jednostki.
 13. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.
 • II Referat Finansowy.

Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:

 1. Obsługa finansowo-księgowa Urzędu.
 2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie:
  1) dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  2) niepodatkowych dochodów budżetowych,
  3) wydatków,
  4) zadań zleconych,
  5) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  6) lokat i sum depozytowych.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów podatkowych i niepodatkowych, wydatków, zadań zleconych.
 4. Sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu jednostki.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu i gminy.
 6. Dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Sporządzanie informacji o stanie mienia oraz sprawozdań w zakresie środków trwałych.
 8. Rozliczanie inwentaryzacji oraz ujmowanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej inwestycji realizowanych przez Urząd.
 10. Dokonywanie wszelkich płatności bezgotówkowych.
 11. Naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, diet, umów zleceń, umów o dzieło itp.
 12. Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników.
 13. Obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat sporządzanie deklaracji podatkowych.
 14. Obliczanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
 15. Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych oraz do podatników imiennych informacji o uzyskanych dochodach (PIT).
 16. Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach.
 17. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz druków Rp-7.
 18. Rozliczanie delegacji.
 19. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 na podstawie rejestrów sprzedaży i zakupu składanych przez komórki organizacyjne Urzędu i oprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.
 20. Zaopatrywanie Straży Miejskiej w bloczki mandatowe, ewidencja nałożonych mandatów, księgowanie wpłat.
 21. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów w magazynie.
 22. Prowadzenie kasy Urzędu – przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych, zadań zleconych, wadium, dokonywanie wypłat gotówkowych.
 23. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.
 • III Referat Podatków i Windykacji

Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:

 1. Dokonywanie wymiaru podatkowego:
  1) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów,
  2) przyjmowanie deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
  3) przyjmowanie informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
  4) wydawanie zaświadczeń w sprawie: figurowania (nie figurowania) w ewidencji podatkowej,
  5) prowadzenie wizji i kontroli w terenie w trakcie trwającego postępowania podatkowego,
  6) sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów podatkowych, zaległości podatkowych, udzielonej pomocy publicznej.
 2. Prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych dochodów budżetowych oraz innych zaległości, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie tytułów wykonawczych.
 3. Występowanie o dokonanie zabezpieczeń w formie hipoteki przymusowej.
 4. Prowadzenie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie windykacji zaległości mandatowych.
 6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.

 • Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Pokój 120-121, I piętro

Naczelnik Wydziału
Kinga Wesołowska-Bodzek
tel. 32 267-91-82

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowych z funduszy unijnych i pomocowych, w tym:
  1) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów,
  2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych,
  3) zarządzanie finansowe projektami, tj. zapewnienie realizacji projektów zgodnie z planami płatności, planami rzeczowo-finansowymi i montażem finansowym uwzględniającym wszystkie źródła finansowania, koordynacja sporządzania sprawozdań finansowych,
  4) zarządzanie administracyjne projektami,
  5) opracowywanie projektów umów zleceń, porozumień w ramach realizowanych zadań,
  6) monitorowanie realizacji projektów.
 2. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie integracji działań w celu pozyskania środków na rzecz rozwoju lokalnego, w tym opracowywania subregionalnych programów rozwoju.
 3. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 4. Monitorowanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.
 5. Opiniowanie dokumentacji projektowej, studiów wykonalności i innych dokumentów pod względem wymogów programowych.
 6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału”.

 • Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego


Do zakresu rzeczowego w szczególności należy:
tel. 32 267-91-03

 1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i w jednostkach podległych na podstawie upoważnienia Prezydenta i w sposób określony w procedurach wewnętrznych.
 2. Przeprowadzanie kontroli doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na polecenie Prezydenta i zgodnie z upoważnieniem.
 3. Przekazywanie informacji kierownikowi Wydziału Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej o wynikach kontroli, ze wskazaniem celowości podjęcia środków zaradczych i usprawniających, w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
  b) projektów wystąpień pokontrolnych Prezydenta do jednostki kontrolowanej.
 4. Sporządzenie projektów planów kontroli wewnętrznej na dany rok kalendarzowy.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonanych kontroli.
 6. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli.
 7. Nadzór nad działalnością spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Będzin w tym:
  1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w sprawie działalności Rad Nadzorczych i Zarządów spółek z udziałem Gminy dla potrzeb Prezydenta,
  2) opiniowanie do decyzji Prezydenta propozycji zmian w statutach, umowach w spółkach ze 100% udziałem Gminy,
  3) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
  4) okresowe przeprowadzanie kontroli wybranych zagadnień w spółkach,
  5) kompletowanie dokumentacji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy w zakresie związanym z nadzorem właścicielskim.
 8. Opiniowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, spraw związanych z działalnością statutową spółek w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami.
 9. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna