Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Wybory prezydenckie 2020 - informacje (II tura)

10
/
06
/
2020

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 roku - informacja dla wyborców (II tura)

Głosowanie korespondencyjne

 

Terminy

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie odbywać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie, tj.

 • poniedziałek (7.30 – 17.00),
 • wtorek - czwartek (7.30-15.30),
 • piątek (7.30-14.00) przez pracowników urzędu lub Urzędników Wyborczych w terminie:
 1. Wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców - do 30 czerwca 2020 roku (wtorek) do godz. 15.30.
 2. Wyborca, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zgłasza – do 7 lipca 2020 roku (wtorek) do godz. 15.30.
 3. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca br., zgłasza – do 10 lipca 2020 roku (piątek) do godz. 14.00.

Forma zgłoszenia

 • ustnie, tj. osobiście + wypełnienie zgłoszenia,
 • pisemnie, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczone przez osobę trzecią, która zostanie wylegitymowana, do tut. urzędu,
 • w formie elektronicznej (na platformie e-PUAP) na koncie założonym przez wyborcę, a nie osoby trzeciej.

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dostępny jest w tut. urzędzie, na stronie www.bedzin.pl (zakładka - Wybory na Prezydenta RP 2020) oraz na platformie e-PUAP.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów to urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zgłoszenie złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, złożone przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę.


Doręczenie pakietu wyborczego

Terminy

 • wyborca otrzyma pakiet wyborczy - do 7 lipca 2020 roku (wtorek),
 • wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 1 lipca 2020 roku, otrzyma pakiet wyborczy – do 10 lipca 2020 roku (piątek).

Podmioty przekazujące

 • Poczta Polska - doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej 2 pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki lub,
 • upoważniony pracownika urzędu lub,
 • odbiór osobisty pakietu wyborcze w tut. urzędzie, jeżeli wyborca zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.


Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

 1. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
 2. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
  Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej.
  Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 4. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko; numer ewidencyjny PESEL; własnoręczny podpis.
 5. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.
 6. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
  Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 7. W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głosowania; wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić:
  • wrzucić do znajdującej się na terenie Miasta Będzin, gdzie zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej (tradycyjna czerwona skrzynka pocztowa) – najpóźniej do dnia 26 czerwca,
  • osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. 27 parter, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. (7.30 – 17.00) wt. - czw. (7.30-15.30), pt. (7.30-14.00) - najpóźniej do dnia 26 czerwca,
  • wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, tj. 7.00 – 21.00, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się