Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Logo Powiatowy Urząd Pracy

Aktywizacja dla osób młodych nie mających pracy

10
/
02
/
2020

Logotypy: Fundusze Europejskie. Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji:

01.01.2019 – 31.12.2020

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

Wartość projektu:

6.893.906,75 złotych, w tym 5.810.184,61 wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem:

645 osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, 111 osób długotrwale bezrobotnych, 232 osób o niskich kwalifikacjach, 393 należących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

 1. Pośrednictwo pracy – 645 osób;
 2. Staże – 465 osób, w tym 300 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 37 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
 3. Bony na zasiedlenie – 24 osoby;
 4. Prace interwencyjne – 17 osoby;
 5. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności– 117 osób;
 6. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 22 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 42% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (w tym migranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3) oraz 57% osób nienależących do ww. grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 203 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Logotopy Fundusze Europejskie, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji:

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

Środki Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na realizację projektu: 

429 382,10 złotych, w tym 5 464 974,79 zł wkład EFS.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem:

57 osób powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zwłaszcza tych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

 1. Pośrednictwo pracy – 457 osób;
 2. Staże – 223 osób, w tym 100 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
 3. Prace interwencyjne – 40 osób;
 4. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 132 osoby;
 5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 62 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 45% uczestników/uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci reemigranci) oraz 60% uczestników/uczestniczek nie należących do wyżej wymienionej grupy podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 203 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne, w szczególności kobiety oraz pracodawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się