Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo
Ilustracja przedstawiająca kopertę z napisem Będzin Akcja wymiarowa podatków lokalnych

Ruszyła akcja wymiarowa podatków lokalnych

31
/
01
/
2020

Jak co roku mieszkańcom Będzina decyzje podatkowe dostarczą pracownicy urzędu miejskiego. Listy są roznoszone od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 20.00, w piątki od godziny 14.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 20.00.

Decyzje będą dostarczane na adres zamieszkania podany przez podatnika. Aktualizacji adresu dokonać można w każdej chwili w Urzędzie Miejskim w Będzinie w pokoju 29, pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą ePUAP. Pismo przekazane drogą elektroniczną musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku nieobecności adresata pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi lub sąsiadowi, zarządcy domu, dozorcy - gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której zamieszkuje adresat lub której adres wskazano jako adres do doręczeń.

W przypadku nie doręczenia przesyłki przez doręczyciela, list dostarczony zostanie za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta polska.

Podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny oraz leśny płatne są w 4 ratach w terminach do:

  • I rata - 16 marca 2020 roku,
  • II rata – 15 maja 2020 roku,
  • III rata – 15 września 2020 roku,
  • IV rata – 16 listopada 2020 roku.

Jeżeli otrzymasz decyzję po 2 marca, termin płatności I raty to 14 dni od dnia otrzymania decyzji wymiarowej.

Płatność podatku, w kwocie nieprzekraczającej 100 złotych powinna nastąpić w jednej racie w terminie do 16 marca lub 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Osoba doręczająca korespondencje, będzie posiadać stosowne upoważnienie do wglądu. Doręczyciel nie jest uprawniony do pobierania płatności za podatek!

Podatek może zostać zapłacony w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie, pokój nr 22 lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (SIMP) widoczny na twojej decyzji wymiarowej.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się