Baner Będzin - strona główna
logo

Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie

logotypy

Projekt pn. "Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie" obejmuje kompleksową termomodernizację 2 placówek oświatowych Miasta Będzina, w których realizowane są następujące usprawnienia i działania termomodernizacyjne, wskazane w audytach energetycznych:

Przedszkole Miejskie nr 4:

 • wykonanie czerpni powietrza wymiennikowni,
 • modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacja,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
 • wymiana stolarki/ślusarki drzwiowej,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja fotowoltaiczna.

Przedszkole Miejskie nr 13:

 • izolacja ścian poniżej powierzchni terenu,
 • modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u i wentylacja,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu budynku,
 • docieplenie stropu podcieni,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • obróbki blacharskie,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja fotowoltaiczna.

Te działania pozwolą znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń.

Województwo śląskie jest największym dostawcą energii elektrycznej wśród polskich regionów, przy czym niemal cała energia elektryczna i ciepło produkowane są z węgla. Zużycie energii na potrzeby gospodarki w województwie jest jednym z najwyższych w kraju, a region nadal jest największym emitentem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Projekt jest zlokalizowany w strefie zdiagnozowanej w wojewódzkim programie ochrony powietrza. Będzin należy do strefy aglomeracji górnośląskiej, dla której wynika konieczność redukcji emisji zanieczyszczeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, NO2 oraz benzo(α)pirenu. W stanie obecnym budynki 2 przedszkoli w Będzinie odbiegają znacząco od standardów jakie powinny spełniać nowoczesne obiekty tego typu. Brak ocieplenia i należytej izolacji przeciwwilgociowej przegród zewnętrznych w budynkach powoduje, że nie spełniają one norm izolacyjności termicznej i są przyczyną dużych strat energii cieplnej, co wywołuje konieczność produkcji większej jej ilości, co z kolei bezpośrednio wpływa na ilość emitowanych do atmosfery CO2, SO2 CO, NOx, pyłu PM 10 i PM 2,5, benzo(a)pirenu – gdyż najczęściej wykorzystywanym paliwem do produkcji energii w regionie jest węgiel kamienny, zaś ekologiczne (odnawialne) źródła energii są wciąż rzadko wykorzystywane. Nieefektywne energetycznie są również instalacje c.o. oraz oświetlenie wewnętrzne obiektów. Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków 2 przedszkoli w Będzinie.

Cele projektu:

 • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej,
 • poprawa aspektów zdrowotnych: wymierne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji,
 • wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej dot. wdrożenia OZE,
 • osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostanie zapotrzebowanie na energię pierwotną co pozwoli obniżyć jej produkcję, a w efekcie niską emisję. Poprawie ulegną parametry pracy instalacji c.o. (sprawność, zdolność regulacji itp.) w efekcie zmniejszony zostanie znacząco łączny bilans cieplny budynków objętych projektem i ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Planowane roboty z zakresu OZE, modernizacji instalacji c.o., wymiany oświetlenia na LED, stolarki otworowej oraz docieplenia ścian elewacyjnych oraz stropodachów wpłyną na poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach użytkowych, zmniejszenie energochłonności obiektów i zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 670.189,94 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85% wydatków kwalifikowalnych czyli 1 638 116,49 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna