Wnioski

1. Podatki i opłaty lokalne


- Spis aktów prawnych dotyczących spraw podatkowych.

- Wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina

- Określenie wysokości stawek i zwolnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

- Opłata skarbowa

- Procedura opodatkowania mieszkań własnościowych.

- Interpretacja dot. zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

- Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek od nieruchomości


2. Sprawy obywatelskie


- Wnioski w sprawach meldunkowych

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Ankieta - wypełnia osoba ubiegająca się o zmianę imienia, nazwiska

- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- Formularz podania o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

- Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

- Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych


3. Ochrona środowiska

 - Wniosek o dofinansowanie modernizacji ogrzewania

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

- Deklaracja na podatek leśny

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Wniosek o finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków


4. Działalność gospodarcza

- Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym

- Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowego, przenośnych punktów handlowych w pasie drogowym

- Oświadczenia o wartości sprzedaży i rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie organizacji przyjęć
- Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

- CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej


5. Zadania publiczne


- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycje liniowe)

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (obiekty kubaturowe)

- Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

- Oferta realizacji zadania publicznego


6. Nieruchomości i sprawy mieszkaniowe

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

- Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- Wniosek o przystąpienie do Programu Oddłużeniowego w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych


7. Sport i kultura


- Oświadczenie wypełniane przez opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego/zawodniczki niepełnoletniej

- Oświadczenie wypełniane przez zawodnika pełnoletniego/zawodniczkę pełnoletnią

- Wniosek zgłoszenia do stypendium sportowego Miasta Będzina dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

- Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia miasta Będzina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

- Wniosek o odpis z Rejestru Instytucji Kultury

- Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia miasta Będzina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

- Wniosek o objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina - Przedsięwzięcia/ Imprezy

- Wniosek zgłoszenia kandydata do stypendium sportowego miasta Będzina dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie