Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014.1 marca 2013 roku rozpoczynają się zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto Będzin. Rekrutacja potrwa do 29 marca. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni wypełnić kartę zgłoszenia dziecka dostępną w placówce oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl .W pierwszej kolejności miasto zapewni miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach sześciolatkom i pięciolatkom. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci w wieku 3 i 4 lat zgodnie z obowiązującymi we wszystkich przedszkolach zasadami rekrutacji.

Informacja (plik pdf)


Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (plik doc)

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola  (plik PDF)


Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (plik doc)

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (plik pdf)Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2013/2014, określone w zarządzeniu Nr 0050.20.2013 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2013 roku

1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z usług przedszkola w roku szkolnym 2012/2013, potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z usług w nowym roku szkolnym. Potwierdzenie to należy złożyć w przedszkolu w terminie do 28 lutego 2013 roku, wypełniając kartę zgłoszenia, dostępną w przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl .
2. W roku szkolnym 2013/2014 nie planuje się uruchomienia oddziałów przedszkolnych dla 6-latków w następujących placówkach: Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 13. W Przedszkolu Miejskim nr 6 utworzony zostanie tylko jeden oddział dla 6-latków kontynuujących zajęcia w oddziale integracyjnym. Rodzice dzieci 6-letnich z wymienionych placówek powinni do 28 lutego 2013 złożyć kartę zgłoszenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny.
3. Dzieci 6-letnie korzystające w roku szkolnym 2012/2013 z usług Przedszkola Miejskiego nr 1 mają pierwszeństwo przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 11 pod warunkiem złożenia w szkole karty zgłoszenia do 28 lutego 2013 roku.
4. Dzieci 6-letnie korzystające w roku szkolnym 2012/2013 z usług Przedszkola Miejskiego nr 5 mają pierwszeństwo przy przyjęciu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 pod warunkiem złożenia w szkole karty zgłoszenia do 28 lutego 2013 roku.
5. Dzieci 6-letnie korzystające w roku szkolnym 2012/2013 z usług Przedszkola Miejskiego nr 6 mają pierwszeństwo przy przyjęciu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 pod warunkiem złożenia w szkole karty zgłoszenia do 28 lutego 2013 roku.
6. Dzieci 6-letnie korzystające w roku szkolnym 2012/2013 z usług Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 13 mają pierwszeństwo przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 13 (Miejski Zespół Szkół nr 2) pod warunkiem złożenia w szkole karty zgłoszenia do 28 lutego 2013 roku.
7. Dzieci nieuczęszczające dotychczas do przedszkola rekrutowane są na wolne miejsca, których liczbę ogłasza dyrektor przedszkola przed rozpoczęciem naboru.
8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci 6-letnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, mają do dyspozycji miejsca w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, MZS nr 2 – SP nr 13) oraz w przedszkolach (PM nr 2, PM nr 6 – oddział integracyjny, PM nr 8, PM nr 9, PM nr 10, PM nr 11, PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15).
9. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci 5-letnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, mają do dyspozycji miejsca w oddziałach przedszkolnych w następujących przedszkolach – PM nr 1, PM nr 2, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6, PM nr 8, PM nr 9, PM nr 10, PM nr 11, PM nr 12, PM nr 13, PM nr 14, PM nr 15. W miarę wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dziecka 5-letniego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, MZS nr 2 – SP nr 13).
10. Dyrektor przedszkola przyjmuje karty zgłoszenia dzieci, o których mowa w pkt. 7, w terminie od 1 marca do 29 marca 2013 roku. Kartę zgłoszenia można pobrać w przedszkolach lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl.
11. Rodzic/opiekun prawny może ubiegać się o miejsce dla dziecka w maksymalnie 3 placówkach. W takiej sytuacji na kartach zgłoszenia w oświadczeniu należy wymienić 2 lub 3 przedszkola według kolejności preferencji.
12. Ustala się dla wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 12 kwietnia 2013 roku, godz. 14.00.
13. Dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 13), po zapewnieniu miejsc dzieciom, o których mowa w pkt. 3-6, przyjmują karty zgłoszenia dzieci 6-letnich i organizują rekrutację na wolne miejsca w terminie od 1 marca do 29 marca 2013 roku. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może być prowadzona również po ustalonym terminie. Kartę zgłoszenia można pobrać w szkole lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl.
14. Do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych dzieci przyjmowane są w kolejności ustalonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami):
1) dziecko 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
2) dziecko 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
4) dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca (przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),
5) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
15. W przypadku wolnych miejsc – po rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 1 i pkt 14 – wprowadza się dodatkowe kryteria naboru:
1) 3 lub 4-letnie dziecko obojga pracujących lub studiujących w systemie dziennym rodziców,
2) 3 lub 4-letnie dziecko z rodziny wielodzietnej,
3) 3 lub 4-letnie dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola,
4) 3 lub 4-letnie dziecko, którego rodzice korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
5) dziecko 3 lub 4-letnie, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej 5 godzin pobytu w przedszkolu wraz z posiłkami).
16. Rodzic lub opiekun prawny pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w pkt 14 ppkt 3, 4 i 5 oraz pkt 15, powinien do zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje rodzinne.
17. Nabór dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu dotyczy jedynie Przedszkola Miejskiego nr 6 z oddziałami integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego nr 5 z oddziałem specjalnym. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału integracyjnego lub specjalnego mają dzieci zamieszkałe w Będzinie.
18. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych w okresie naboru, tj. od 1 marca do 30 marca 2012 r. i nieprzyjętych do przedszkoli preferowanych, mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka w przedszkolach dysponujących jeszcze wolnymi miejscami, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu wyników naboru.
19. Dyrektor przedszkola, w którym zostanie złożony wniosek, o którym mowa w pkt. 18, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, dokona naboru na wolne miejsca, przyjmując dzieci w kolejności zgodnej z podstawowymi i dodatkowymi kryteriami naboru dzieci do przedszkoli, a o przyjęciu dziecka zawiadomi na piśmie zainteresowanych rodziców.
20. Zapisanie dziecka do przedszkola miejskiego na nowy rok szkolny po zakończeniu naboru będzie możliwe tylko wtedy, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.
21. Dzieci urodzone po 31 grudnia 2010 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (które ukończyły 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli od 9 września, w miarę wolnych miejsc.
22. Prowadzenie przedszkoli przez miasto Będzin jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do będzińskich przedszkoli przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Będzina. Pozostałe dzieci mogą być przyjmowane od 9 września na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Będzina.
23. Wnioski o przyjęcie do przedszkola rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola (przewodniczący komisji), 1 lub 2 nauczycieli – przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców.
24. Dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym podejmują ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka oraz odpowiadają za prawidłową organizację przebiegu naboru dzieci.
25. Rodzic/opiekun prawny dziecka przyjętego do przedszkola jest zobowiązany do dnia 20 kwietnia 2012 roku zgłosić się do placówki i potwierdzić wolę korzystania z usług danego przedszkola poprzez podpisanie umowy.

Sieć prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014:

Centrum:

- Przedszkole Miejskie nr 1 (5 oddziałów), ul. Zawale 7
- Przedszkole Miejskie nr 8 (4 oddziały), ul. Krasickiego 16
- Przedszkole Miejskie nr 9 (5 oddziałów), ul. Krasickiego 6
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Sportowa 2 (dla 6-latków)

Małobądz:

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 3 (dla 6-latków)

Ksawera:

- Przedszkole Miejskie nr 6 (5 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne), ul. Stalickiego 10a
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Stalickiego 1 (dla 6-latków)

Warpie:

- Przedszkole Miejskie nr 10 (5 oddziałów), ul. Kielecka 11

Syberka:

- Przedszkole Miejskie nr 4 (7 oddziałów), ul. Rutkowskiego 3a
- Przedszkole Miejskie nr 5 (5 oddziałów, w tym specjalny), ul. Zwycięstwa 21
- Przedszkole Miejskie nr 13 (8 oddziałów), ul. Skalskiego 4
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 (Miejski Zespół Szkół nr 2), ul. Rewolucjonistów 18 (3 oddziały dla 6-latków)
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Broniewskiego 12 (2 oddziały dla 6-latków)

Osiedle Zamkowe:

- Przedszkole Miejskie nr 2 (6 oddziałów), ul. Turniejowa 5

Łagisza:

- Przedszkole Miejskie nr 11 (1 oddział), ul. Podłosie 10
- Przedszkole Miejskie nr 12 (4 oddziały), Radosna 8a

Grodziec:

- Przedszkole Miejskie nr 14 (5 oddziałów), ul. Traugutta 1
- Przedszkole Miejskie nr 15 (5 oddziałów), ul. Barlickiego 75

Ofertę przedszkoli miejskich uzupełniają przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Artystyczne Stowarzyszenia „Dominanta”, ul. Sportowa 5
- Prywatne Przedszkole „U Buni”, ul. Findera 34
- Prywatne Przedszkole „Dobry Start”, ul. Jarzębinowa 2a,2b (Górki Małobądzkie)
- Prywatne Przedszkole „YES – Młodzi Odkrywcy”, ul. Rolnicza 27a
- Prywatne Przedszkole „Zakątek Marzeń”, ul. Długa 84

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie